Diensten

Workshop/Training
De workshops/ trainingen hebben een standaard kern die de deelnemers (minimaal 6) binnen een korte tijd kennis laat maken met de invloeden van een cultuur. Hierbij worden verschillende theo-rieën en betekenissen over cultuur uitgelegd en besproken. Verder geloof ik dat mensen pas echt iets leren en begrijpen wanneer ze iets zelf meemaken en ervaren. Daarom worden de deelne-mers uitgenodigd om mee te doen aan een rollenspel waarbij ze een nieuwe cultuur tot zich moe-ten nemen en dus afstand moeten doen van hun eigen cultuur. Dit zorgt ervoor dat mensen hun eigen manier van denken en doen herkennen. Wanneer iemand erachter komt dat zijn cultuur maar een van de zoveel is, komt er ruimte vrij voor andere culturen.

Coaching
Hierbij wordt er aandacht geschonken aan de persoonlijke vraag van de cliënt. Het gaat hierbij ook vaker om individuele coaching waarbij een persoon begeleidt wordt bij bijv. het aanpassen in een nieuwe (bedrijfs)cultuur.

Expertise
Ook mijn expertise en ervaring kan ingezet worden voor verschillende projecten en opdrachten. Denk hierbij aan mijn voorstel aan de gemeente over het verkleinen van de gat in de maatschappij door middel van dialoog avonden.

Dialoogvoorstelling (Truebadoors)
De dialoogvoorstellingen worden samen meet Marcel van der Pol uitgevoerd onder de gemeen-schappelijke naam “Truebadoors”. In de dialoogvoorstelling wordt het publiek uitgenodigd op on-derzoek te gaan naar de communicatiewijze van anders denkenden en van hen. Er kan met ver-schillende soorten interventies worden geëxperimenteerd.
Tijdens en na de voorstelling bespreken we effecten en wisselen we ervaringen uit. We behande-len en oefenen perspectieftechnieken (ontleend aan Zelfregie 3.3). Samen met de deelnemers formuleren we zo praktisch mogelijke handvatten geschikt voor de eigen werkelijkheid.

Projecten
De exacte inhoud en langdurigheid van projecten zijn afhankelijk van de behoefte van de cliënt. We gaat het natuurlijk in ieder geval over het verbinden van mensen van verschillende achtergron-den. Als ik mijn voorstel aan gemeente Groningen over het aanmoedigen van diversiteit als voor-beeld mag nemen, is het inhoud van het voorstel gebaseerd op de vraag naar meer ruimte voor diversiteit in Groningen. In dit geval is het de bedoeling om te beginnen met kennismaking in een paar wijken en op basis van de behoeftes van de bewoners daar bijpassend methodes voor in te zetten.